Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

KONTAKT

BIURO PROJEKTU:

Centrum Promocji Biznesu

35-114 Rzeszów,
ul. Szarych Szeregów 5,
tel./fax (17) 852 56 46,
tel. kom.: 534 999 444,
e-mail: mlodzinastart@rze.pl

O PROJEKCIE

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dofinansowanie Projektu z UE: 838 869,00 zł
Wartość Projektu: 883 020,00 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:

Aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 uczestników Projektu (w tym 40 kobiet) zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.06.2017 r.

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2016 do 30.06.2017 r.

Co oferujemy?

  • poradnictwo indywidualne
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo grupowe (warsztaty poszukiwania pracy), w tym zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 4 miesięczny staż zawodowy
  • praca po zakończeniu stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • nie ukończyły 30 roku życia
  • nie pracują (nawet na umowę zlecenie, umowę o dzieło)
  • aktualnie nie kształcą się stacjonarnie
  • aktualnie nie szkolą się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych potrzebnych do wykonywania pracy)

Udział w projekcie „Młodzi na start” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.