Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


FORMY WSPARCIA

Formy wsparcia dla Uczestników Projektu „Młodzi na start”

 • Poradnictwo indywidualne

  Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący m.in. oczekiwania i cele zawodowe, potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu. Poradnictwo trwa przez cały okres uczestnictwa w projekcie i ma na celu identyfikację predyspozycji zawodowych Uczestników, wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz rozwój ich umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z poradnictwa przez cały okres uczestnictwa w Projekcie, np. w celu rozwiązywania bieżących problemów z poszukiwaniem pracodawcy na staż, adaptacji w nowym środowisku pracy, dostosowaniem postawy stażysty do sytuacji w firmie, podtrzymaniem motywacji do kontynuowania aktywności zawodowej itp. Poradnictwo realizowane w trakcie stażu będzie odbywało się poza godzinami odbywania stażu.

 • Poradnictwo grupowe (warsztaty poszukiwania pracy)

  Uczestnicy wezmą udział w trwających 48 godzin (6 dni szkoleniowych) Warsztatach Poszukiwania Pracy. Mają one na celu wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzania sobą podczas poszukiwania pracy. W trakcie warsztatów Uczestnicy otrzymują bezpłatny catering, a także zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu).

 • Pośrednictwo pracy

  Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym pośrednictwem pracy, które ma na celu dopasowanie odpowiedniej pracy do Uczestnika Projektu oraz właściwego kandydata do stanowiska pracy, a także bieżącą analizę ofert pracy z regionalnego rynku pracy. Działania te mają wspomóc Uczestników Projektu w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i oczekiwaniami danej osoby. Pośrednictwo pracy będzie towarzyszyć każdej formie aktywizacji Uczestnika i monitorować jego aktywność w poszukiwaniu pracy.

 • Szkolenie zawodowe

  Szkolenie zawodowe to etap Projektu, który poprzedza rozpoczęcie stażu zawodowego przez Uczestnika Projektu. Realizowane w ramach Projektu szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji Uczestników, które umożliwią wykonywanie danego zawodu lub też uzupełnią czy podniosą posiadane przez nich kwalifikacje. Każde szkolenie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie Uczestnikom po zakończeniu udziału w Projekcie. Tematyka szkolenia będzie więc wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji Uczestnika oraz popytu na pracowników zgłaszanego przez pracodawców. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Na okres realizacji szkolenia zawodowego Uczestnicy Projektu będą mieli przyznane stypendium szkoleniowe, a także jeśli będzie tego wymagała realizacja szkolenia przejdą wymagane badania lekarskie.

 • Staż zawodowy

  Uczestnik Projektu kierowany jest na 4 miesięczny staż zbieżny z jego kwalifikacjami i predyspozycjami, w tym ze szkoleniem zawodowym przeprowadzonym w ramach Projektu. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. Na koniec stażu Opiekun Stażysty wyda opinię o stażu oceniając w niej rezultaty i efekty stażu. Stażyście przysługuje stypendium stażowe oraz badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.