Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


REKRUTACJA

Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Młodzi na start”:

  • miejsce zamieszkania: teren województwa podkarpackiego
  • wiek: 15-29 lat, w tym osoby niepełnosprawne
  • status na rynku pracy: osoby bierne zawodowe, niezarejestrowane w urzędzie pracy
  • przynależność do grupy NEET (osoby młode w wieku 15-29 lat - tj. ukończyły 15 lat i nie ukończyły 30 lat, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się)
  • osoby, które nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, tzn. osoby wyłączone z udziału w Projekcie to osoby: młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu);

Kryteria merytoryczne:

  • I etap – weryfikacja pod kątem przynależności do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy (tj. osoby z obszarów wiejskich, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby z wykształceniem co najwyżej zawodowym, kobiety)

  • II etap – ocena Kandydata do Projektu pod kątem motywacji do zmiany swojej pozycji zawodowej.

Zgłoszenia do Projektu przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rekrutacja do Projektu „Młodzi na start” ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.