Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Logo

Formularz zgłoszeniowy

Status na rynku pracy:
osoba bierna zawodowo (tj. osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna)
 
osoba bezrobotna (tj. osoba pozostaje bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia)
osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
 
osoba zatrudniona i/lub prowadząca działalność gospodarczą i/lub realizująca umowę cywilnoprawną
Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
Ulica: Numer:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Tel. stac.: Tel. kom.:
E-mail:
Płeć: kobieta mężczyzna
Miejsce zamieszkania: miasto wieś
Przedział wiekowy:
osoba w wieku 15-29 lat
osoba w wieku 30 lat i więcej
Wykształcenie:
podstawowe [ISCED1]
gimnazjalne [ISCED2]
ponadgimnazjalne [ISCED3]
policealne [ISCED4]
wyższe [ISCED5]
Oczekiwania zawodowe:
Preferowane stanowisko – zaznacz maksymalnie 2 pozycje:
Pracownik fizyczny
Pracownik administracyjny
Specjalista
Kierownik/Manager
Prezes/Dyrektor

Preferowane branże – maksymalnie 5:

Preferowana lokalizacja pracy:
w odległości do 10 km od miejsca zamieszkania
w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania
w obrębie województwa

Podaj przykładowych 3 pracodawców, u których chciałbyś podjąć pracę:
Nazwa: Miejsce:
Nazwa: Miejsce:
Nazwa: Miejsce:
Informacje dodatkowe - wpisz to co chciałbyś dodać na swój temat, a uważasz, że może być ważne dla Twojego nowego pracodawcy:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza stanowi zgodę na przetwarzanie zawartych powyżej danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu „Młodzi na start”.